Metodologia i sistema d’avaluació

El certificat de Capacitació està estructurat en dos blocs:

La docència i tutorización del Bloc 1, que inclou els mòduls Didàctic i Jurídic, serà online, a través del campus virtual del Centre d'Idiomes de la UMH. La plataforma ofereix a l'alumnat accedir als continguts d'aquest bloc, i el professorat proposarà tasques i activitats pràctiques que anirà avaluant al llarg del curs de forma progressiva i continuada.

IMPORTANT: aquest bloc es realitzarà únicament en valencià, tant si l’alumne cursa la Capacitació en valencià com en anglés.

Per a realitzar aquest bloc és necessari que l’alumne tinga un compte de correu electrònic Gmail.

Mòdul 1: Didàctic

Assignatura 1.1: Innovació docent i iniciació a la investigació educativa.

OBJECTIUS

Fer un plantejament dels principis metodològics d'un tractament integrat de llengua i continguts d'àrees no lingüístiques.

Reflexionar sobre la metodologia a emprar en l’aprenentatge.

Activitat. 

Cada unitat tindrà documents i un qüestionari. La realització del qüestionari és la tasca que cal fer i lliurar.

A més a més hi haura un examen global (en línia) que és obligatòri de realitzar per l’alumnat que no haja obtingut una qualificació d’apte (5 o més).

Avaluació.

Per determinar la qualificació multipliquem per 0,7 la mitjana de les qualificacions dels quatre formularis (que representa el 70% de la qualificació global de l'assignatura) i sumem la nota de l’examen global multiplicada per 0,3.

Assignatura 1.2: "Tecnologia de la informació i de la comunicació aplicades a la docència "

OBJECTIUS

Adquirir competència en l'ús i integració de recursos TIC per a l'aprenentatge orientat a Infantil, Primària,  Secundària, Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes.

Avaluació.

L' avaluació de l'assignatura està formada per dues parts:

  • Actividades de avaluació continua (70% de la qualificació final)
  • Examen tipus test (30% de la qualificació final) sobre la funcionalitat i utilització dels recursos principals revisats durant el curs.

Per a determinar la qualificació final,  multiplicarem  per 0.7 la suma de les qualificacions obtingudes en les activitats d’avaluació contínua i sumarem la nota del test final multiplicada per 0.3.

L’examen tipus test no és obligatori que el realitzen aquells alumnes que hagen  obtingut  una qualificació d’apte (5 o més) en l’assignatura, és a dir, en la qualificació que hagen obtingut  seguint la següent fórmula:

Calificació = 0,7 * (CA1+CA2+....+CA8)+0,3 * Notatest

Mòdul 2: Jurídic.

Assignatura 2.1: “Marc jurídic i ensenyament plurilingüe”

OBJECTIU

Conéixer l’organització general del sistema educatiu valencià i el marc legal lingüístic, amb una atenció especial als programes d'educació bilingüe i plurilingüe i els documents de planificació de centre que els desenvolupen.

Activitat.

Dins de cada unitat hi ha una part teòrica i a més a més unes activitats que podeu resoldre com a pràctica (no són avaluables).

En un altre document identificat com “unitat X preguntes” hi haurà diverses qüestions relacionades amb la mateixa unitat i que us recomanem tracteu de resoldre, ja que tindran un format similar a les qüestions que s’hi proposaran als exàmens on-line (no són avaluables).

Al llarg del curs l’alumnat ha de fer tres exàmens en línia. La matèria de l’examen és:

• En línia 1 (unitats 1,2 i 3).

• En línia 2 (unitats 4,5 i 6).

• En línia 3 (unitats 7 i 8).

A més a més hi haura un examen global (en línia) el qual serà obligatòri de realitzar per l’alumnat que no haja obtingut una qualificació d’apte (5 o més).

Avaluació.

Per determinar la qualificació multipliquem per 0,7 la mitjana de les qualificacions dels tres formularis (que representa el 70% de la qualificació global de l'assignatura) i sumem la nota de l’examen global multiplicada per 0,3.

Qualificació GLOBAL del BLOC 1:

La qualificació d'aquest BLOC serà d'APTE o NO APTE. (Per a obtindre l'APTE en aquest bloc, caldrà superar les tres assignatures que el conformen).

Qualificació GLOBAL del CURS:

La qualificació d'aquest CURS serà d'APTE o NO APTE.

Per a obtindre  la qualificació d'APTE en el curs serà necessari tindre APTES en ambdós BLOCS.

En cas d’obtenir la qualificació d’APTE en només un dels dos blocs, es guardarà la nota d’aquest bloc. Aquesta nota podrá ser utilitzada en UNA de les tres convocatòries següents del Curs de Capacitació de la UMH.

La docència del Bloc 2 serà presencial. A través del campus virtual del Centre d’Idiomes de la UMH l’alumnat podrá accedir als contigunts d’aquest bloc, i a alguna de les activitats que es realitzaran, en la seua major part, a classe.

Mòdul 3: Mòdul lingüístic: Consta d'una assignatura:3.1. Valencià/anglés.

OBJECTIU.

Establir estratègies per a la correcta elaboració de materials didàctics seguint el model d’aprenentatge integrat de llengua i continguts.

Activitat

Durant les clases, que s'impartiran en tots els campus de la UMH (consultar horaris valencià  anglés), es realitzaran activitats i exercicis pràctics relacionats amb els continguts corresponents a cada tema. La correcta realització d'aquesta part pràctica, el major pes de la qual recau en l’elaboració i defensa d’una unitat didàctica, suposarà el 70% de la nota final d'aquesta assignatura.

Assistència

El mòdul lingüístic té caràcter presencial, és a dir, no està dissenyat per a realitzar-lo a distància. Encara que  l'assistència no és obligatòria, la participació i les activitats realitzades en classe són avaluables i suposen, juntament amb l'elaboració  i presentació de la unitat didàctica, el 70% de la nota final.

Avaluació

La nota final de l’assignatura es calcula sumant les notes obtingudes en totes les parts:

Activitats a classe (70%):

  • 7 punts: Elaboració d’una unitat didàctica seguint la metodologia del tractament integrat de llengua i continguts (TILC), de la qual s’exposarà una sessió a classe durant 10 minuts, en una de les sessions finals. Aquesta exposició será enregistrada en format d’àudio i/o vídeo i podrá ser utilitzada per a possibles revisions posteriors. 

L’alumne haurà d’autoritzar l’enregistrament a través del document que trobarà en “Requisits d’accès”.

  • 3 punts: Participació activa en les activitats de classe i elaboració adequada de tres redaccions, el tema de les quals serà proposat pel professorat.

 

Examen escrit (30%):

  • 8 punts: Redacció d’un text sobre un tema a triar entre dues opcions. Se’n valorarà el contingut, la coherencia i la cohesió, la precisió léxica i gramatical, l’estil i la correcta puntuació.
  • 2 punts: 30 preguntes de tipus test. Cada pregunta tindrà tres opcions, de les quals només una és correcta. Les respostes incorrectes no descomptaran de les ben contestades.

Qualificació GLOBAL del BLOC 2:

La qualificació d'aquest BLOC serà d'APTE o NO APTE.