Quan costa?

El programa IRIS és gratuït per a tota la comunitat universitària de la Universitat Miguel Hernández d'Elx (Graus, Màsters, Doctorat, Alumni, PDI, PI, PAS i les empreses del Parc Científic de la UMH).

Compromisos dels estudiants adscrits al programa IRIS

Cada estudiant inscrit en el Programa IRIS haurà de superar l'examen final proposat en cada nivell IRIS.

En finalitzar B1.2, l'estudiant haurà de realitzar un examen de certificació oficial. Els estudiants tindran la possibilitat de realitzar l'examen de Certificació B1 de Cambridge English (PET) o d'ACLES.

Per incorporar-se a l'IRIS 3 a partir del curs 2017-2018 es requerirà la presentació d'un títol B1 d'anglès expedit per qualsevol entitat oficial.

En finalitzar B2.2, l'estudiant hauria de realitzar l'examen de Certificació B2. Els estudiants tindran la possibilitat de realitzar l'examen de Certificació B2 de Cambridge English (FCE-First) o d'ACLES. Des del Laboratori d'Idiomes se li oferirà la possibilitat de realitzar el FCE-First Certificate in English.

Una vegada obtingudes les acreditacions del coneixement de llengües estrangeres, es podran incloure en l'expedient del teu títol de grau en el mòdul denominat “Competències Transversals i Professionals” amb la següent equivalència:

B1: 6 ECTS

B2: 12 ECTS

La incorporació de crèdits reconeguts en el teu pla d'estudis té un cost del 25% de els preus regulats per a la 1a matrícula.