Informació general

La finalitat principal d'aquests cursos en línia que oferix el Centre d’Idiomes UMH és la de preparar de manera intensiva l'alumnat per a la superació dels exàmens oficials de la Junta Qualificadora en el nivell C1.

Metodologia: Classes en línia

La metodologia d'aquests cursos preparatoris és la següent: s'utilitzaran exàmens d'edicions anteriors de la Junta Qualificadora perquè els alumnes puguen realitzar simulacres el més reals possible. Aquests exàmens es corregiran posteriorment a classe amb les explicacions necessàries per a resoldre els dubtes que puguen sorgir.

Durant les sessions, es reforçaran aquells àmbits més complexos o  d'especial dificultat: preposicions, pronoms, verbs, ortografia, etc. A més de la correcció i explicació dels models d'exàmens es treballarà l'expresió oral i s'oferiran consells de redacció. Així doncs, es demanarà a l'alumnat que realitze activitats de redacció de textos que posteriorment seran lliurats al professorat per a la seua correcció.

*IMPORTANT. Tin en compte que per a l'aprofitament del curs és necessària una base gramatical que s'adapte al nivell de matriculació, ja que aquest curs se centra únicament en la preparació de la prova, no en l'explicació de conceptes bàsics.