Reconeixement de crèdits

En l 'Acord d'aprovació de la Normativa de Reconeixement de Competències Transversals i Professionals dels Títols de Grau de la Universitat Miguel Hernández d'Elx”, en el seu Capítol II, Article 4, Apartat 4.6, estableix que:

Coneixement de la llengua valenciana

 1. Es reconeixerà l'acreditació del coneixement de la llengua valenciana fins a un màxim del total de crèdits optatius establits en l'Optativitat del Pla d'Estudis corresponent.
 2. D'acord al Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües, s'establiran els següents reconeixements de crèdits d'acord amb l'adquisició de l'estudiant dels següents nivells:
  Certificació obtingudaNúm. De crèdits assignats
  C224
  C112
  B26
  B13
 3. La certificació d'aquests nivells haurà de ser expedida per òrgans oficials amb les competències adients.
 4. Els crèdits obtinguts en cada nivell no tenen caràcter acumulable.
 5. L’expedient de l’ estudiant haurà de reflectir el reconeixement d’aquest tipus d’activitats i n’expressarà la descripció i el nombre de crèdits reconeguts. No computarà aquest reconeixement per a l'obtenció de la mitjana de l'expedient de l'estudiant.

Per açò, des del Centre d'Idiomes de la Universitat Miguel Hernández d'Elx, otorguem a tots els alumnes la possibilitat d'obtenir un certificats acreditatiu de nivell lingüístic per a així complir amb aquest requisit i altres establits per les diferents lleis i regulacions.

Si desitgen conèixer l'Acord d'aprovació de la Normativa de Reconeixement de Competències Transversals i Professionals dels Títols de Grau de la Universitat Miguel Hernández d'Elx al complet, punxa en el següent link: